تبلیغات
تغذیه از نظر قرآن - مؤمنان سالم ترند
کلوا من الطیبات ما رزقناکم

مؤمنان سالم ترند

چهارشنبه 8 دی 1389 13:47

نویسنده : عسل

شیوه زندگی مهم ترین ابزار برای حفظ و ارتقاء سلامت است و از بین 12 عامل مؤثر در شیوه زندگی سالم چهار عامل ایمان به خداوند، فعالیت فیزیکی منظم، تغذیه خوب و مدیریت استرس ها و هیجان های زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار هستنند. ایمان به خداوند عاملی جدی در شیوه زندگی است که پس از سال ها فراموشی، اکنون درمحافل علمی و سلامتی جهان مورد توجه واقع شده است به طوری که متخصصان می گویند: «وقت آن رسیده که به بعد معنوی اسلام توجه شود و آن اعتقاد به خالق برای نظم حاکم بر جهان هستی و معنی دار بودن زندگی است.» توجه به معنویت، پاسخ به یکی از نیازهای ضروری انسان بوده و کمبود آن مانند کمبود سایر مواد ضروری برای حیات انسان مانند کمبود سایر مواد ضروری برای حیات انسان مانند کمبود ویتامین ها، عوارض ناگوار و بیمارگونه فراوانی را در پی خواهد داشت. این عامل به صورت مستقیم در اسلام معنوی و به صورت غیرمستقیم در همه ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی تأثیرگذار است و برای دستیابی به حداکثر سلامت نقش ویژه ای را ایفا می کند. در محیط فیزیکی، اجتماعی و روانی اطراف ما عوامل زیادی وجود دارند که تهدید کننده سلامت بوده و تعداد زیادی از آنها از کنترل ما خارج هستند. در ساده ترین شکل ایمان به خالق برتر، تحمل ما را در پیشگیری و از هم پاشیدگی ناشی از این عوامل مخرب، افزایش می دهد. در کتاب ارزشمند «رهنمودهای سلامت زیستن» می خوانیم که: «اعتقاد به معنی داشتن زندگی، نظم حاکم بر جهان و قدرت برتر است که به زندگی فرد مفهومی ژرف تر می بخشد و روح انسان را به گذشت، بخشش و رسیدگی به نیازهای دیگران بیش از نیازهای خود فرا می خواند.» پرورش روح به هر شیوه ای که انجام پذیرد نتیجه اش فرا رفتن از رنج های انسان است، ارتباط با خالق برتر از طریق عبادات و آیین ها به زندگی فرد معنایی تازه می بخشد. افراد سالم از نظر روحی، اهدافی اساسی را در زندگی دنبال می کنند. آنها آموخته اند که چگونه به زندگی فرد معنایی تازه می بخشد. افراد سالم از نظر روحی، اهدافی اساسی را در زندگی دنبال می کنند. آنها آموخته اند که چگونه عشق به شادی و آرامش را احساس کنند و به خود و دیگران برای دستیابی به ظرفیت های شان یاری رسانند.»

نشان های برخورداری از معنویت:

در یک مقایسه اگر بهداشت جسمی را داشتن بدنی سالم با کارکرد مطلوب بدانیم، شخص برخوردار از بهداشت معنوی، توجه و کوشش برای دستیابی به کمال داشته، اخلاقیات و اصول تعریف شده ای دارد و هدفی متعالی را در زندگی دنبال کرده و متعهد به ارزش های والا و عشق به شادی و آرامش را احساس کنند و به خود و دیگران برای دستیابی به ظرفیت های شان یاری رسانند.»

نشانه های برخورداری از معنویت: در یک مقاسیه اگر بهداشت جسمی را داشتن بدنی سالم با کارکرد مطلوب بدانیم، شخص برخوردار از بهداشت معنوی، توجه و کوشش برای دستیابی به کمال داشته، اخلاقیات و اصول تعریف شده ای دارد و هدفی متعالی را در زندگی دنبال کرده و متعهد به ارزش های والا وخالق برتر است. مختصر این که، ایمان به خداوند وخالق برتر، انسان را در طوفان های مهیب زندگی و موقعیت های اضطراب آور و غیر قابل پیش بینی به صورت سپری محکم، حفظ می کند. ایمان و معنویت در ساده ترین شکل آن همچون واکسنی است که ما را در هجوم بیماری های روانی یاری می کند.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 اسفند 1389 13:59